Cosmos kö

 • Anmälan av barn till Cosmos barnomsorgskö kan göras då barnet är fött.
   
 • Plats i kön räknas från den dag då anmälan inkommit till Cosmos via mail.
   
 • Ett studiebesök på förskolan rekommenderas i anslutning till köanmälan.
   
 • Ingen avgift tas ut för anmälan av barn till Cosmos kö.
   
 • Om flera ansökningar har samma datum tillämpas ordningsföljd efter klockslag då anmälan inkommit.
   
 • Om barnet har två vårdnadshavare skall ansökan göras gemensamt.
   
 • Barn med placerat syskon prioriteras i kön.
   
 • Barn placeras utifrån registreringsdatum och med hänsyn till barngruppens sammansättning. 
   
 • Vid erbjudande om plats skickas placeringsmeddelande ut.
   
 • En plats i Cosmos kö garanterar ej en plats på förskolan då det finns bara ett fåtal platser varje år.
   
 • Den vanligaste tiden för intagning är i aug, då börjar våra skolbarn skola och platserna blir då lediga på förskolan.

Här ställer du ditt barn på kö:

Hantering av dina personuppgifter

Du som lämnar dina uppgifter till oss ska känna dig trygg med hur vi hanterar dessa.

På Cosmos hanterar vi dina uppgifter utifrån den service via kö-anmälan som du har rätt till.
Dina personuppgifter är den information som kan hänföras till en fysisk person såsom namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver information för att tillhandahålla den service vi ansvarar för via får kösystem. Det handlar om personuppgifter för att tillhandahålla en plats på förskola för ditt barn.

För att kunna besluta om plats på Cosmos Montessoriförskola behöver vi dina personuppgifter som underlag.

Rätten att hantera personuppgifter
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där.

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandling

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

Personuppgifter som hanteras
Personuppgiftsbehandlingar på förskolan grundar sig på att vi utför en uppgift allmänt intresse eller myndighetsutövning. Vi kan även hantera personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Vi hanterar de personuppgifter vi behöver för ändamålet med din behandling. T.ex. handlar det om namn, kontaktuppgifter och födelsedata i de fall det behövs.

Sparande av personuppgifter
Dina personuppgifter hanteras under den tid som behövs i enlighet med bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Samtycket till hantering av dina personuppgifter
När du samtycker till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dit och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta förskolechefen på Cosmos Montessoriförskola. Därefter kommer vi inte hantera dina uppgifter. Väljer du att återkalla ditt samtycke påverkar inte det lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Källor för hämtning av dina personuppgifter
Förutom de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi vid en placering på förskolan, samla in personuppgifter från annan instans, dessa kan vara:
 • Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från myndigheter, t.ex. försäkringskassan, kommunen, osv.

Att lämna personuppgifter till oss
För att kunna ingå avtal om placering på Cosmos Montessoriförskola behöver du lämna de personuppgifter vi begär.

Automatiserat svar
Ett automatiserat svar är ett svar som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat svar så informerar vi dig om detta.

Utlämning av personuppgifter
Vi är lagligt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter, företag eller enskilda vid behov. De kan även lämnas ut till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning, dessa kan vara:
 • Betalningar (fakturahantering, banker eller betaltjänstleverantörer)
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, drifthantering, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Kommun och skola

Dina rättigheter
 • Du kan begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas.
 • Du kan invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter.

Kontakta oss angående dina personuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Cosmos Montessoriförskolas förskolechef:
monique@cosmoskids.nu
054-180303

Ansvar för dina personuppgifter på Cosmos Montessoriförskola
Cosmos Montessoriförskola är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom verksamheten.
Organisationsnummer: 556989-0212
Adress: Parkgatan 9 C, 652 22 Karlstad
 

Vill du besöka oss?

Är du nyfiken på vår förskola så är du/ni hjärtligt välkomna till Cosmos på besök. Då får du träffa pedagogerna, se vår förskola och bilda din egen uppfattning.

Besöka Cosmos

Plats i förskoleverksamhet vid barnomsorgsbehov

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven.

Ditt barn ska ha fyllt 1 år när placeringen börjar.

Allmän förskola

Syftet med allmän förskola är att alla barn ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn och därmed få förbättrade möjligheter till lärande och utveckling.

 

Ditt barn har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka höstterminen det år barnet fyller tre år.

 

Allmän förskola förskola är avgiftsfri 525 timmar/år, vilket motsvarar 15 timmar/vecka under skolans läsår.