Cosmos organisation och ledning

Cosmos har som mål att erbjuda vårdnadshavare en bra barnomsorg genom att bedriva en kvalitativ förskoleverksamhet baserad på montessoripedagogikens tankar, intentioner och metoder.

Cosmos styrelse är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten.  Styrelsen ser också till att den ekonomiska redovisningen sköts på ett korrekt sätt. 

Ansvarsområden såsom inköp, ekonomi, personal, information, administration och fastighet sköts av verksamhetsansvarig och även delvis av personalen. Verksamhetsansvarig är Monique le Roux Svalberg. Monique är även förskolechef på Cosmos, och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Skollagen, målen i Läroplanen Lpfö98 rev 2010/16 och Skolverkets allmänna råd.

Våra styrdokument utgörs av Skollagen, Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev 2010, 16. Skolverkets allmänna råd och Karlstad kommuns riktlinjer för fristående verksamhet samt Cosmos verksamhetsplan och likabehandlingsplan, vilka revideras en gång per läsår.