Cosmos MÅL

Huvudmål

Cosmos förskola skall:

 • Tillgodose barns behov.
 • Locka till aktivitet och lek genom miljön.
 • Tillgodose vårdnadshavare behov av service.
 • Ha kunnig och engagerade pedagoger.


Huvudmålet är uppnått när följande delmål är uppnådda:

Delmål
Barn

 • Varje barn upplevs som tryggt
  Definition: Visar glädje under vistelsen på förskolan och söker sig till pedagoger vid behov.
 • Varje barn upplevs att visa hänsyn
  Definition: Bjuder och tackar vid måltiderna. Kan säga förlåt till kompisar vid konflikt.
 • Varje barn upplevs visa artighet.
  Definition: Hälsar god morgon på pedagoger och andra barn och att pedagogerna uppmärksammar barnen.
 • Varje barn upplevs att utveckla sin förmåga att uttrycka sig: Lyssna, berätta, reflektera vid bl.a. samling.
 • Varje barn upplevs förstå andra kulturer
  Definition: Pedagoger ser till att material och projektarbete om andra kulturer finns tillgängligt.
 • Varje barn erbjuds möjlighet till rörelseaktiviteter utomhus och inomhus för att utveckla motorik och koordinationsförmåga.
 • Varje barn vistas ute minst 1-2 tim/dag oavsett väderlek.
 • Varje barns utveckling följs upp av samtliga pedagoger regelbundet, ungefär en gång/månad.

Miljö
Inomhus

 • Miljön skall vara anpassad till barnen dvs möbler och allt annat material för barnen ska vara i barnens storlek och höjd eller så utformade att inga hinder finns för barnet att nyttja dem.
 • Färgerna i miljön ska vara harmoniserande för att skapa lugn. Musik i bakgrunden ska vara av sådan karaktär att den bidrar till en lugn atmosfär.
 • Material ska vara av god kvalitet och helst av naturmaterial så gott det går.
 • Ljudnivån i miljön ska vara låg t.ex. barn och pedagoger går fram för att prata med varandra.
 • Material ska finnas för att utveckla varje barns behov t.ex. personal ska tillverka ytterligare material om ett barn vill gå vidare.
 • Barnens utrymmen rengöres enligt ett fastställt städschema.


Utomhus

 • Lekmaterial för alla våra åldersgrupper ska finnas tillgängliga.
 •  Lekmaterial som är trasiga tas bort.
 •  Inga giftiga växter får finnas på gården.
 • Redskap för barnen till t.ex. trädgårdsarbete ska finnas i deras storlek.


Vårdnadshavare

 • Informationsmöte ska erbjudas minst en gång per år.
 • Utvecklingssamtal med vårdnadshavare ska hållas en gång per år.
 • Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt.
 • Vårdnadshavare inbjudes till vår- och/eller höstfika varje år.
 • Vårdnadshavare inbjudes till Luciafirande varje år.
 • Varje familj inbjudes till information i samband med intagningen/inskolningen.
 • Varje vårdnadshavare får ta del av en frågeenkät 1g/år i samband med utvärdering av verksamheten.
 • Cosmos ska beakta vårdnadshavares synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.

Pedagoger

 • Alla tillsvidareanställda pedagoger bör ha Montessoriutbildning för barn 0-6 år.
 • Alla tillsvidareanställda pedagoger ska ha möjlighet att delta i förebyggande friskvård/motion som tillhandahålles av arbetsgivaren..
 • Alla tillsvidareanställda pedagoger ska delges kompetensutvecklingsmöjligheter varje termin.
 • Alla pedagoger ska ha möjlighet till reflektionstid på respektive avdelning.
 • Alla pedagoger ska ha planeringstid i och utanför ordinarie schema.
 • Alla pedagoger ska erbjudas medarbetarsamtal under läsåret.
 • Alla pedagoger ska uppmärksammas på sina födelsedagar.