Barnråd och barns inflytande

 ”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”
Läroplan för förskolan 

Demokrati

På Cosmos har vi barnråd som en del i att förverkliga förskolans demokratiska uppdrag. Barnen får träna demokratiska processer och tycka och tänka i olika frågor t.ex. måltider, leken, miljön på förskolan, förhållningssätt, arbetssätt, rutiner mm.

Syfte

 • Barnen ska ha möjlighet att påverka, vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör de själva i sina liv och i situationer de befinner sig i på förskolan.
 • Vi vill att barnen ska få kunskap om och utveckla förmågan att påverka och göra skillnad både för sig själva och för andra.
 • Vi vill, genom samtal, dokumentationer och lek göra barnen medvetna om att de själva är med och bestämmer eller gör egna val.
 • Att lyssna på barnen och som pedagog närma oss barnens perspektiv. Att lita på att barn kan klara olika saker själva och med stöd av vuxna.
 

Mål

 • Barnen ska våga uttrycka sina tankar och åsikter och därmed kunna påverka sin situation oavsett kön.
 • Synliggöra barnens eget inflytande. 
 • Barnen ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar, för förskolans miljö och förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av gemensamt arbete och beslutsfattande.
   

Tillvägagångssätt

För att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och kunna påverka sin situation så kommer vi att:

 • Vi gör upp en dag och tid där vi sitter tillsammans runt stora bordet för att ha barnrådsmöte – månadsvis.
 • Barnen samlas i en mindre grupp vid barnrådsmötet. Där ges barnen utrymme och tid att kunna/våga berätta om funderingar och olika händelser utan att känna rädsla för rätt och fel.
 • Pedagogen lyssnar av barnens tankar och ta tillvara på deras idéer genom att föra protokoll vid mötet.
 • Vi lyfter öppna frågor om önskemål och tankar likaväl som bestämda ämnen som vi tillsammans diskuterar.
 • Vi hänger upp ett utdrag ur protokollet på anslagstavlan.

Barnintervjuer & observationer

Genom enskilda intervjuer och observationer kan vi fånga upp barnens behov och intressen som de själva gett uttryck för. Här får vi också en uppfattning om vilket inflytande barnen själva tycker att de har på Cosmos.

Utvärdering av tidigare barnråd

 • Det vi diskuterar i barnrådet speglar sig i barnens lekar och agerande. Barnen lyfter frågorna som har diskuterats långt efter barnrådet. Barnen hänvisar till det som har bestämts på rådet.
 • Delaktighet och inflytande är centralt och blir tydligt för pedagoger och barn. 
 • Barnen uttrycker att det är spännande och roligt att ha barnrådsmöte.
 • Olika åldrar är representerade vilket visar att alla är viktiga och delaktiga och kan.