Vill du jobba hos oss på Cosmos?

Välkommen till vår hemtrevliga förskola

Cosmos Montessoriförskola

Cosmos är en fristående Montessoriförskola i Karlstad. Vi öppnade den 15 mars 1996 i vårt underbara röda tvåvånings hus.

Vi arbetar enligt Maria Montessoris filosofi, som är baserad på barnets intresse i en förberedd miljö. Vi följer alla barn individuellt och tillgodoser deras behov, intressen och inflytande.  

Vi sätter barnen i centrum.  Vår motto är att erbjuda "A home away from home."


På Cosmos har vi en bra personalsammansättning och policy som vi är mycket stolta över!

Vår inspirerande MUD KITCHEN

Vi är så otroligt stolta över vår utemiljö och vår MUD KITCHEN där fantasi, samarbete, bjudningar, lärande och lek får ta plats på barnens vis.

Ur läroplanen för förskolan:

"Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation"  (Lpfö 18, sid 4)

Avdelningen PLUTO

På Pluto går barnen som är mellan 1-3 år. Vi har en liten barngrupp mellan 7-9 barn och två pedagoger på heltid.

På Pluto jobbar vi mycket med språk, ordförråd, begreppsbildning, sång och rytmik, yoga och barns inflytande för att nämna några fokusämnen.

Ur läroplanen för förskolan:

"Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang.
Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att
bredda sina lekmönster och val av aktiviteter"  (Lpfö 18, sid 4).

Avdelningen GALAXEN

Galaxen är på Cosmos övervåning och där går barnen 3-6 år.

Centralt på Galaxen är lärande, inflytande, pedagogisk dokumentation, medforskandetänk, egna valet, samspel, lek, barnråd och väredegrund.

Ur läroplanen för förskolan:

"Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer" (Lpfö 18, sid 6).

FörskoleAPP

På Cosmos använder vi en app för dokumentation. Den är frivillig för alla vårdnadshavare.
När vi lägger upp något på ditt barn så får just du en notifikation om vad ditt barn gör.
Detta ger dig som vårdnadshavare inblick i verksamheten samt kan ge bra stöd för samtal tillsammans med ditt barn på kvällen om vad barnet har gjort under dagen. Där finns även en blogg där vi berättar och visar övergripande om det som händer på förskolan.

Ur läroplanen för förskolan:

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt
sätt med hemmen" (Lpfö 18, sid 12).

"Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att
utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och
barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning
för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag"  (Lpfö 18 sid 4).

Yoga på förskolan

Vi har barnyoga på Cosmos, alla barn som vill är med, från 1 åringen upp till de äldsta.

Ur läroplanen för förskolan:

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva" (Lpfö 18, sid 6).

Självständighet & självförtroende

I Montessorifilosofin ingår att hjälpa barnen göra saker själva, arbeta framåtsyftande mot självständighet. Att bekräfta känslan "jag kan själv" och låta lärandet och utvecklingen ta den tid det tar. Här har vi tid för barnen, tid att vänta ut och tid för lärande i vardagen.

Ur läroplanen för förskolan:

"Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit, självständighet och självförtroende"  (Lpfö 18, sid 4, 9).

Hjälpmedel i vardagen

Tydlighet och hjälpmedel är bra för barns utveckling och självständighet oavsett om barnet har funktionsvariation eller för att hjälpa barnet att själv lyckas med det de gör.

Ur läroplanen för förskolan:

"Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas" (Lpfö 18, sid 2).

På Cosmos jobbar vi utifrån Barnkonventionen

Några fokusområden inom barnkonventionen som vi tycker är extra viktiga:

Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barns bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Ur läroplanen för förskolan:


"Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention
om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå
från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och
inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter" (Lpfö 18, sid 2).

 

Barnkonventionen...


 

Citat...

" Barn vill alltid få veta var de kommer ifrån, men de talar aldrig om vart de är på väg"

Robert Lembke


 

Vårdnadshavare

LOGGA IN HÄR för att ta del av information, och följa det som är 'på G' på Cosmos


 

Information om personuppgiftsbehandling

Här kan du läsa mera om hur vi på Cosmos hanterar personuppgifter

Vill du besöka Cosmos?

Är du nyfiken på vår förskola så är du/ni hjärtligt välkomna till Cosmos på besök.  Då får du träffa pedagoger, se vår förskola och bilda din egen uppfattning.

Besök Cosmos

Vill du ställa ditt barn på kö?

Du kan enkelt och smidigt ställa ditt barn på kö till Cosmos. 

Ditt barn står på kö från det datum vi fått in er anmälan.


Tänk på att en plats i kö garanterar ej en plats på förskolan, då vår kö är lång och platser begränsade. Det är bra att ställa er i kö så snart som möjligt.

Se oss på Instagram

Här kan ni se hur vår miljö ser ut!
Även en inblick i  vilka material vi har och den lek- & lärande miljö Cosmos erbjuder barnen. Det finns inga bilder på barn utan bara på verksamheten.

Välkomna, vi heter:
Cosmos Montessoriförskola

Bokbussen varje månad

Varje månad får vi besök av bibblans bokbuss.  Vi sitter och läser sagor, tittar i böcker och väljer vilka böcker vi skall låna denna månad.

 

Ett uppskattat besök!

Utedag!

Varje måndag har vi utedag. 
Ibland är vi i en närliggande park, ibland på vår egen gård. 

Under vintern är vi ute efter väder på vår utedag, är det väldigt blött eller extremt kallt så begränsas utedagen till vår 'vanliga' utetid dvs efter lunchen.
Under hela året är vi alltid utomhus efter lunchen, i alla väder.

Om vår verksamhet